Presentació


RAL SCCL és una cooperativa de serveis sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya.


El domicili social de la cooperativa s'estableix al Vallès Oriental, al municipi de Llinars del Vallès, carrer Mercè Rodoreda 2.


La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada dins l'àmbit territorial de Catalunya, sense restriccions i amb la possibilitat d'estendre's al territori nacional.


La creació d'aquesta empresa té com a finalitat oferir un recurs d'integració laboral per a persones amb discapacitat. Per desenvolupar aquesta finalitat Ral ha esdevingut: